Microsoft Visual C++ Redistributable Repack Latest

Microsoft Visual C++ Redistributable Repack Latest
Microsoft Visual C++ Redistributable Repack Latest

Phiên bản Visual C++ Bao Gồm

Visual C sử dụng để có thể cài đặt các phần mềm đồ hoạ như photoshop, after effect,.. và các game cần nó như Diablo 2 Median XL.

– Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
– Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64)
– Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
– Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64)
– Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable (x86)
– Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable (x64)
– Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable (x86)
– Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable (x64)
– Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable
– Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable
– Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86)
– Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64)
– Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86)
– Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64)
– Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86)
– Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64)
– Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x86)
– Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x64)

Hỗ trợ hệ điều hành

Windows 10 , Windows 7 Service Pack 1, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2012, Windows Vista Service Pack 2, Windows XP Service Pack 3