Album Lossless Khánh Ly, Lệ Thu, Kim Anh - Lệ Đá (1991)

Album Lossless Khánh Ly, Lệ Thu, Kim Anh - Lệ Đá (1991)
Album Lossless Khánh Ly, Lệ Thu, Kim Anh - Lệ Đá (1991)

Password unrar : bosa2019